B747, Thai Airways, MUC, 24.6.2017 (05:44), Petr Hlaváček
B747, Thai Airways, MUC, 24.6.2017 (05:44), Petr Hlaváček