B777, Korean Air, FRA, 19.9.2014 (15:54), Petr Hlaváček
B777, Korean Air, FRA, 19.9.2014 (15:54), Petr Hlaváček